Concurs:

  Concurs local pentru ocuparea unui post de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar
      În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
  Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu“ Hida
       Organizează CONCURS pentru ocuparea POSTULUI VACANT DE ÎGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR - durată nedeterminată, 1,00 normă, pentru GRÂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT HIDA.

A. CONDIŢIILE GENERALE DE PARTICIPARE la concurs

 a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 g) nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cuntra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţ în care a intervenit reabilitarea.

B. CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE
 • Studii medii + curs de calificare în domeniul îngrijirii copiilor între 3-7 ani
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu necesită (vechimea în specialitate constituie un avantaj în cazul egalităţii punctajelor).
 • certificat de absolvire privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienâ sau echivalent, valabile la data concursului
 • abilităţi de ralaţionare cu tot personalul şcolii
 • abilitatea de a lucra în echipă
 • disponibilitate pentru program flexibil
 • disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini decât cele prevăzute de specificul postului
C. TIPUL PROBELOR DE CONCURS
 • selecţia dosarelor de înscriere
 • proba scrisă
 • proba practică
 • interviu
D. ORGANIZAREA CONCURSULUI:
      Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Liceului Tehnologic “Liviu Rebreanu” Hida, str. Mihai Eminescu, nr. 7, judeţul Sălaj, după următorul calendar:
 • Depunerea dosarelor de înscriere: 15.10. - 25.10.2019, ora 13.00
 • Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare: 28.10.2019, ora 16.00
 • Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor: 29.10.20197, orele 08.00 - 12.00
 • Afişarea rezultatelor la contestaţii: 30.10.2019, ora 10.00
 • Proba scrisă: 07.11.2019, ora 10.00
 • Afişarea punctajelor obţinute la proba scrisă: 07.11.2019, ora 15.00
 • Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei scrise: 07.11.2019, între orele 15.00 - 16.00
 • Afişarea rezultatelor la contestaţii: 08.11.2019, ora 08.00
 • Proba practică: 08.11.2019, ora 10.00
 • Afişarea punctajelor obţinute la proba practică: 08.11.2019, ora 15.00
 • Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei practice: 08.11.2019, între orele 15.00 - 16.00
 • Afişarea rezultatelor la contestaţii: 09.11.2019, ora 08.00
 • Inteviu: 09.11.2019, ora 12.00
 • Afişarea punctajelor obţinute la interviu: 09.11.2019, ora 16.00
 • Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele interviului: 10.11.2019, între orele 8.00 - 12.00
 • Afişarea rezultatelor la contestaţii şi ale rezultatelor finale: 10.11.2019, ora 16.00.
 •       Comunicarea rezultatelor la fiecare probă se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
        Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, practică şi la interviu candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din maximul de 100 de puncte pe fiecare probă.
        Se prezintă la interviu doar candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte la proba scrisă şi la proba practică.
        Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică şi interviu.
        După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba practică, respectiv interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, al probei practice şi al interviului, sub sancţiune decăderii din acest drept.
        Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Liceului Tehnologic “Liviu Rebreanu” Hida, str. Mihai Eminescu, nr. 7, judeţul Sălaj.

  E. DOSARUL DE CONCURS
        Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 15.10.2019 - 25.10.2019 (în intervalul orar: 9.00 - 15.00) la secretariatul Liceului Tehnologic “Liviu Rebreanu” Hida, str. Mihai Eminescu, nr. 7, judeţul Sălaj, persoana de contact: Milonean Tiberiu, telefon 0260 628 564.
  DOSARUL DE CONCURS va cuprinde următoarele documente:
   1. cererea de înscriere la concurs, adresată conducătorului unităţii;
   2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
   3. copii după certificatul de naştere şi certificatul de căsătorie dacă este cazul;
   4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
   5. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
   6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
   7. adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6(şase) luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu menţiunea “apt pentru postul de îngrijitor grupă învăţământ preşcolar;
   8. curriculum vitae;
   7. recomandare de la ultimul loc de muncă (unde este cazul);
    Actele prevăzute la lit. b), c) vor fi prezentate în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

    - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănăţii.
    - În cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecţia dosarelor, acesta are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierulului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
    - Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
    Nu se acceptă depunerea de dosare incomplete!
F. TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE
   1. LEGEA NR. 319 / 2006 - a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată cu modificările şi completările ulterioare: şi Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1.425/2006;
   2. Legea nr. 307/2006 cu modificările şi completările ulterioare (referitoare la apărarea împotriva incendiilor - Capitolul II, Secţiunea 1 şi Secţiunea 6;
   3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice - Capitolul 2 - Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
   4. Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5.079 / 31.08.2016 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Titlul IV - Personalul unităţii de învăţământ;
   5. Ordinul 163/2007 - privind aprobarea Normelor de apărare împotriva incendiilor;
   6. Căţi de specialitate în domeniul îngrijirii copiilor cu vâsta între 3-7 ani.

  Conţiunuturi:
  Proba scrisă:
   - constă în susţinerea unui exemen scris, unic pentru toţi candidaţii participanţi;
  Proba practică:
   - constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului, în vederea ocupării postului vacant şi include următoarele criterii de evaluare:
 • capacitatea de adaptare;
 • capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
 • îndemânarea şi abilitatea în realizarea cerinţelor practice;
 • capacitatea de comunicare;
 • capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

 • Interviul;:
   - constă în testarea abilităţilor, aptitudinilor şi motivaţiei candidaţilor şi se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:
 • abilităţi şi cunoştinţe impuse de post;
 • capacitate de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţii de criză: iniţiativă şi creativitate.

 • Relaţii suplimentare se obţin la secretariatul Liceului Tehnologic “Liviu Rebreanu” Hida, str. Mihai Eminescu, nr. 7, judeţul Sălaj, persoana de contact: Milonean Tiberiu, telefon 0260 628 564

Descaracă aici...   “Model de cerere pentru înscriere la concurs“

Revenire în pagina principală